Bestellijst

Geen bestellingen

Het coronavirus en veelgestelde vragen | Corona and FAQ

vrijdag, 13 maart, 2020

 

We krijgen veel vragen met betrekking tot het coronavirus. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen (deze vragen worden continu bijgewerkt)

1.  Waarom blijft de Volksuniversiteit open? (terwijl ‘gewone universiteiten’ sluiten)

De Volksuniversiteit blijft wél open omdat het gebruik van én het verblijf in ons gebouw anders is dan bij een Universiteit of Hogeschool. Bij universiteiten en hogescholen zijn duizenden studenten en hun docenten meerdere dagen per week langere tijd aanwezig. Cursisten en docenten van de Volksuniversiteit zijn maar enkele uren per week aanwezig op de Volksuniversiteit.

Hogescholen en Universiteiten beschikken over middelen die docenten in staat stellen om lessen te geven op afstand en te communiceren met hun studenten via verschillende online platforms. De Volksuniversiteit heeft niet de technische/online middelen om op eenzelfde wijze te werk te gaan. De laagdrempeligheid van ons instituut betekent ook dat wij veel cursisten hebben die beperkt ICT-vaardig zijn en/of niet over middelen beschikken die onderwijs op afstand mogelijk maakt.  

Als er volgens de richtlijnen en adviezen van het RIVM aanleiding is om bepaalde cursussen niet door te laten gaan (bijvoorbeeld omdat er vrijwel alleen ouderen een bepaalde cursus volgen, of omdat de docent gezondheidsklachten ervaart), neemt de Volksuniversiteit passende maatregelen door de lessen te verplaatsen of te annuleren.

2.    Ik heb verkoudsheidsklachten, mag ik naar de les komen?

Nee, bij klachten als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en koorts verzoeken wij u vriendelijk thuis te blijven om zo het risico op besmetting te voorkomen. Onze docenten en medewerkers zullen extra alert zijn; indien zij dergelijke klachten bij u signaleren kunt u hierover worden aangesproken.

3.   Wij adviseren kwetsbare cursisten thuis te blijven!

Indien u behoort tot de groepen ouderen en/of personen met een verminderde weerstand adviseren we u dringend om niet naar de les te komen.

4.    Mijn les gaat niet door vanwege de afwezigheid van de docent, wat nu?

Lessen die vanwege ziekte van een docent niet zijn doorgegaan, worden volgens onze algemene voorwaarden ingehaald aan het einde van de cursus.

5.    Welke maatregelen neemt de Volksuniversiteit?

 • We verzoeken u dringend om uw bezoek te beperken tot de les. De bar in de foyer zal dan ook gesloten zijn;
 • Onze locaties worden extra schoongemaakt, met name de hand- en deurgrepen worden een aantal maal per dag gereinigd;
 • Op onze toiletten vindt u handzeep en papier handoekjes;
 • Wij groeten elkaar contactloos;
 • Er is een mail met informatie (en instructies) naar alle cursisten, docenten, vrijwilligers en stafmedewerkers verzonden, waarbij we hen hebben verzocht thuis te blijven bij klachten, zich te houden aan de geldende voorzorgsmaatregelen (handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken). Dit bericht vindt u ook op onze website;
 • We monitoren de berichtgeving van het RIVM, mochten er andere maatregelen moeten worden genomen dan zullen wij deze direct opvolgen en u informeren.

 

Corona and FAQ's
 

1. Why does the Volksuniversiteit remain open? (while 'regular universities' close)

The Volksuniversiteit will remain open because the use of our building is different from that of a University. Thousands of students and their teachers are present at universities and colleges for several days a week for a longer period of time. Students and lecturers from the Volksuniversiteit are only present at the Volksuniversiteit for a few hours a week.

Colleges and Universities have resources that enable teachers to teach and communicate remotely with their students through various online platforms. The Volksuniversiteit does not have the technical / online resources to work in the same way. The easy accessibility of our institute also means that we have many students who have limited ICT skills and / or do not have resources that make distance education possible.

If, according to RIVM guidelines and advice, there is reason to stop certain courses (for example, because there are almost only older and vulnerable people attending a certain course, or because the teacher experiences health problems), the Volksuniversiteit takes appropriate measures by moving or cancel the lessons.

2. I have colds, can I come to class?

No, for symptoms such as the common cold, sore throat, cough and fever, we kindly request you to stay at home to avoid the risk of infection. Our teachers and staff will be extra alert.

3. We advise vulnerable students to stay at home!

If you belong to the groups of the elderly and / or people with reduced resistance, we strongly advise you not to come to class.

4. My lesson is canceled because of the absence of the teacher, what now?

Lessons that have been canceled due to a teacher's illness will be made up at the end of the course in accordance with our general terms and conditions.

5. What measures does the Volksuniversiteit take?

 • We urge you to limit your visit to class. The lobby bar will therefore be closed;
 • Our locations are extra cleaned, especially the hand and door handles are cleaned several times a day;
 • In our toilets you will find hand soap and paper towels;
 • We greet each other contactlessly;
 • An email with information (and instructions) has been sent to all students, teachers, volunteers, and staff, asking them to stay at home if they have sympthoms, following applicable precautions (washing hands, sneezing, and coughing inside use the elbow and tissue paper). You can also find this message on our website;
 • We monitor the reports of RIVM, if other measures need to be taken, we will immediately follow up and inform you accordingly