Welkom: Inloggen

Klachtenregeling 

We doen ons best om alle activiteiten goed te laten verlopen en toch gaat er af en toe iets mis. Uw ontevredenheid uiten in een formele klacht is niet prettig maar het kan voor de Volksuniversiteit een aansporing zijn om zaken te verbeteren. In geval de mogelijke klacht direct te maken heeft met de gang van zaken in de klas verzoeken wij u eerst met de docent te overleggen. Vermeld altijd over welke activiteit, op welke dag en op welk tijdstip uw klacht gaat. Laat alstublieft ook uw telefoonnummer achter, dan kunnen we, makkelijk contact met u opnemen. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Definitie klacht: een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend en gericht aan de directeur, de heer T. Ruijter. Info@vu-rotterdam.nl of Heemraadssingel 275-277, 3023 BE Rotterdam. 

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

U krijgt binnen 1 kalenderweek (vakanties niet meegerekend) een bevestiging van uw klacht en/of een reactie van de directeur. Een klacht wordt binnen 2 kalenderweken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.

Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:

  • Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
  • Overwegingen die leiden tot de conclusie
  • Conclusie van de behandeling van de klacht
  • Wijze van verdere afdoening

Indien naar uw oordeel de afdoening van de klacht niet naar wens is verlopen is beroep bij de onafhankelijke klachtencommissie mogelijk. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Deze klachtencommissie is samengesteld door het bestuur van de Volksuniversiteit. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.

Een klacht bij de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. In het kader van dit beroep kan de commissie besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen. Deze klachtenregeling is conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt met andere Volksuniversiteiten.

Bij klachten inzake een cursus Nederlands als tweede taal kan de klacht -bij het niet naar tevredenheid oplossen- tegen een vergoeding voor gelegd worden aan het college van Arbitrage van Blik op Werk.