Bestellijst

Geen bestellingen

Privacyreglement

Privacyreglement

april 2022

Privacyreglement van de Stichting Rotterdamse Volksuniversiteit met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens. Het privacyreglement is conform de wet AVG. De Rotterdamse Volksuniversiteit is geregistreerd bij de autoriteit persoonsgegevens: FG-nummer is FG006312. 

Artikel 1: Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder: Volksuniversiteit Rotterdam: de Stichting Rotterdamse Volksuniversiteit; De directeur: de directeur van de Stichting Rotterdamse Volksuniversiteit;

Het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;

Persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;

De betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;

Persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke personen;

Derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene. 

Artikel 2: Doelstelling van het bestand

Het bestand beoogt al die gegevens die noodzakelijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus aan de Volksuniversiteit Rotterdam te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de administratie van de Volksuniversiteit. Het bestand dient mede om cursisten te informeren over de cursusactiviteiten van de Volksuniversiteit Rotterdam.

Artikel 3: Categorieën personen, opgenomen in het bestand

Het bestand bevat uitsluitend gegevens over cursisten, oud-cursisten en personen/bedrijven die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het cursusaanbod van de Volksuniversiteit Rotterdam.

Artikel 4: Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen

Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.

De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene). De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt een onderdeel van deze regeling.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid

De directeur is verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van het bestand. E.e.a. overeenkomstig het in deze regeling bepaalde.

De directeur ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bestand, tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 6: Functioneren van het bestand

Het bestand wordt uitsluitend in opdracht van de directeur van de Volksuniversiteit Rotterdam en de door deze aangewezen medewerkers gebruikt. E.e.a. met inachtneming van de door de Volksuniversiteit Rotterdam vastgestelde voorschriften.

De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in artikel 2 van deze regeling omschreven doelstelling.

Artikel 7: Toegang tot het bestand

Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden: de directeur; de stafmedewerkers; de administratief medewerkers en conciërges; de systeembeheerder.

Toegang tot het bestand kan uitsluitend worden verkregen door middel van de persoonlijk toegekende toegangscodes aan de in dit artikel bij 1. genoemde personen.

Artikel 8: Verstrekking van gegevens aan derden

Uit het bestand worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij:

- zulks voortvloeit uit het doel van het bestand;

- dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;

- dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;

- instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken.

Voor cursisten die een cursus Nederlands als tweede taal volgen geld dat gegevens worden uitgewisseld met de organisatie Panteia die het klanttevredenheidsonderzoek uitvoert ten behoeve van het keurmerk Blik op Werk. 

Indien de Volksuniversiteit een training/cursus in opdracht van een bedrijf uitvoert worden gegevens over de studie ook met het bedrijf uitgewisseld.   

Uitsluitend voor cursisten die voor het betalen van hun cursus Nederlands als tweede taal een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs(DUO) krijgen, geldt dat de Rotterdamse Volksuniversiteit gegevens uitwisselt met:

- de DUO ten behoeve van de lening, examens en diploma’s 

- met Blik op Werk ten behoeve van het keurmerk.

- Samenwerkingspartner Hamrah.    

De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is.

Artikel 9: Bewaring en vernietiging van de gegevens

Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en de Volksuniversiteit Rotterdam is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd, zulks ingevolge wettelijke bepalingen.

Artikel 10: Recht op inzicht op verwerking, inzage en afschrift

De betrokkene of zijn gemachtigde kan zich tot de Volksuniversiteit Rotterdam wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens.

De Volksuniversiteit Rotterdam geeft binnen 4 weken na indiening van het verzoek inzage.

De betrokkene of zijn gemachtigde krijgt inzage in het bestand voor zover het betreft de gegevens die op de betrokkene betrekking hebben. Desgewenst wordt hem een afschrift van de door hem gevraagde gegevens ter beschikking gesteld.

Inzage wordt slechts verleend en afschriften worden slechts verstrekt na een aan de directeur gericht verzoek. De Volksuniversiteit Rotterdam eist dat de identiteit van de verzoeker en of een eventuele gemachtigde door medewerkers van de Volksuniversiteit onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed.

Artikel 11: Correctierecht

De betrokkene of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de betrokkene kan tonen, heeft het recht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende, dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen of niet verwijderd.

Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij de directeur van de Volksuniversiteit Rotterdam. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. De beslissing van de directeur op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld.

De Volksuniversiteit Rotterdam draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

Artikel 12: Beroep

Indien de Volksuniversiteit Rotterdam weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming, zich tot de arrondissementsrechtbank te Rotterdam wenden, met het schriftelijk verzoek de Volksuniversiteit Rotterdam te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.

Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzende beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen.

Indien de verantwoordelijke niet binnen de in artikelen 10 en 11 gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.

De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.

Artikel 13: Schending van uw privacy gegevens

Wanneer u meent dat uw privacy is geschonden door de Volksuniversiteit kunt u dit aanhangig maken conform de klachtenregeling: 

BIJLAGE 

Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens:

- Achternaam, voornaam, c.q. voorletters.

- Adres, postcode, woonplaats.

- Telefoonnummer(s) overdag, avond, mobiel

- E-mail adres 

- Geslacht, geboortedatum

- Rekeningnummer 

- Rotterdampasnummer (indien nodig)

- inschrijving op activiteiten van de Volksuniversiteit Rotterdam is in beginsel mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder. 
- gegevens over woonplaats, postcode, leeftijd en geslacht worden door ons geanonimiseerd verwerkt ten behoeve van statistische gegevens omtrent: wie zijn onze cursisten en waar komen ze vandaan.
- telefoon- en/of e-mailgegevens zijn nodig om cursisten tijdig te kunnen informeren in geval van ziekte van de docent en andere leswijzigingen.
- naam en mailadres worden gebruikt in het Digitaal Leerplatform (DLP) dat docenten kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun cursussen.
- bankgegevens zijn nodig voor automatische incasso's, termijnbetalingen en terugbetalingen.

Nederlands als tweede taal

Voor cursisten die een cursus Nederlands als tweede taal volgen geldt dat ook de volgende gegevens worden opgeslagen:  

- Gegevens omtrent nationaliteit, geboorteland en stad.

- Gegevens inzake opleiding, werk en taalbeheersing.    

Cursisten met DUO lening

Voor cursisten die voor het betalen van hun cursus Nederlands als tweede taal een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs(DUO) krijgen geldt, aansluitend op de verzamelde gegevens hierboven dat ook de volgende gegevens worden verkregen en opgeslagen:

- BSN nummer.

- Gegevens ten behoeve van adequate registratie van en bewijsvoering voor de reden van beëindiging van het inburgeringstraject.