Welkom: Inloggen

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Volksuniversiteit ten behoeve van klanten en (vrijwillige) medewerkers. Dit privacyreglement staat als aparte tap op de website. Klanten worden middels een opmerking op het inschrijfformulier geïnformeerd. Medewerkers via een opmerking op hun contract.      

1. Dit reglement is van toepassing op de geautomatiseerde zowel als de niet geautomatiseerde verwerking en opslag van persoonsgegevens binnen de Rotterdamse Volksuniversiteit. 

2. De gegevens die gevraagd worden van de deelnemers zijn noodzakelijk voor:

  • het opzetten en beheren van cursussen en lezingen en voor de verantwoording naar mogelijke subsidienten.
  • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst).
  • gegevensuitwisseling met DUO inzake examens en diploma's ten behoeve van het Keurmerk Blik op Werk.
  • gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert ten behoeven van het Keurmerk Blik op Werk.
  • rapportage en verantwoording aan een eventuele opdrachtgever. 

3. Persoonsgegevens worden alleen voor de genoemde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden.

4. Ten hoogste worden de volgende gegevens verwerkt:

  • algemene persoonsgegevens.
  • gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens.
  • gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing ten behoeve van een lening bij DUO.
  • gegevens inzake persoonlijke omstandigheden ten behoeve van een bewijsvoering voor de reden van beëindiging van een inburgeringstraject.

5. De Volksuniversiteit draagt er zorg voor dat er technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens. Teneinde de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen.

6. De opslag en verwerking geschiedt met toestemming van de betrokkene.

7. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

8. Toegang tot de gegevens hebben uitsluitend die medewerkers die direct met de cursusadministratie en de medewerkers zorgen voor de goede voortgang van een cursustraject, zoals vastgelegd in de functieomschrijving.

9. De digitale gegevens zijn uitsluitend in te zien na het gebruik van een wachtwoord. De fysieke gegevens worden in afgesloten kasten bewaard. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot deze kasten.

10. De deelnemer heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben.

11. De Volksuniversiteit deelt de betrokkene op diens schriftelijk verzoek, uiterlijk binnen vier weken na het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens over hem/haar zijn opgeslagen.

12. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene -behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift.

13. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene zorgt de Volksuniversiteit voor verbetering, aanvulling, verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens.

14. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van het cursustraject en de wettelijke bewaartermijn.

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Volksuniversiteit met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

16. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij gebruik maken van de klachtenprocedure.